Forum Stowarzyszenie MAGURYCZ Strona Główna Stowarzyszenie MAGURYCZ
Wszystko co związane z działalnością "Magurycza"
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

STATUT STOWARZYSZENIA MAGURYCZ!!!!!!!!!!!!

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Stowarzyszenie MAGURYCZ Strona Główna -> Sprawy organizacyjne, obozy, terminy, relacje...
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
szymon NGK Magurycz
głowa MaguryczaDołączył: 07 Cze 2006
Posty: 598
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: nowica

PostWysłany: Sob 10:27, 10 Lut 2007    Temat postu: STATUT STOWARZYSZENIA MAGURYCZ!!!!!!!!!!!!

NAJWYŻSZA PORA NAJMILSZE KAMIENIARKI, KAMIENIARZE I WSZYSCY INNI... Very Happy - OTO "USTAWA" O MAGURYCZU! ZGROZA Very Happy , ALE PONOĆ TAK TRZEBA...STATUT
STOWARZYSZENIA MAGURYCZ
I NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Magurycz i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi Magurycz. Nazwa Stowarzyszenia nawiązuje do dwudziestoletniej działalności Nadsania oraz Nieformalnej Grupy Kamieniarzy Magurycz.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Nowica w gminie Uście Gorlickie, województwo małopolskie.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz wszystkie państwa – z poszanowaniem ich prawa – w których nasze umiejętności i wiedza mogą być przydatne lub rozwinięte.
§ 4
Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony. Jest zrzeszeniem osób fizycznych. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach – Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) – oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 6
Stowarzyszenie posiada pieczęć i znak o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
II CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 7
Stowarzyszenie Magurycz kontynuuje społeczną ideę pracy na cmentarzach wyznaniowych południowo-wschodniej Polski, prowadzonej przez Nadsanie oraz Nieformalną Grupę Kamieniarzy Magurycz w latach 1987–2006.
Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków, dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów południowo-wschodniej Polski i Karpat. Stowarzyszenie zrzesza osoby – niezależnie od ich narodowości, wyznania, obywatelstwa i miejsca zamieszkania – dla których kultura i jej dziedzictwo, a szczególnie obszary sacrum, oraz zabytki, historia i przyroda tych terenów są przedmiotem szczególnej troski oraz działalności naukowej, badawczej, artystycznej i społecznej.
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1) przede wszystkim ochrona zabytków, dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego na terenach południowo-wschodniej Polski i Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony sztuki sepulkralnej na cmentarzach wyznaniowych, małej sakralnej architektury przydrożnej oraz sztuki cerkiewnej;
2) prowadzenie, inspirowanie, wspieranie i popularyzowanie działań zmierzających do ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, a także studiów oraz badań naukowych oraz publikowanie i popularyzowanie ich wyników;
3) działanie na rzecz zachowania i rozwijania tożsamości poszczególnych grup etnograficznych i etnicznych;
4) przełamywanie uprzedzeń narodowościowych poprzez badanie i popularyzowanie wkładu poszczególnych grup etnograficznych i narodowości w kształtowanie obrazu kulturowego;
5) zapobieganie przejawom ksenofobii i nietolerancji;
6) działanie na wskazanym obszarze na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) coroczne obozy, których celem jest opieka nad cmentarzami, inwentaryzacja i dokumentacja, remonty nagrobków i architektury sakralnej, prowadzone z wykorzystaniem technik konserwatorskich;
2) organizowanie otwartych spotkań Stowarzyszenia na temat efektów jego pracy;
3) organizowanie sesji naukowych, wykładów i prelekcji informujących o aktualnym stanie zachowania dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem terenów południowo-wschodniej Polski i Karpat;
4) organizowanie wystaw fotograficznych, krajoznawczych i artystycznych;
5) działalność wydawniczą, dokumentującą pracę Stowarzyszenia, popularyzującą wiedzę o dziedzictwie kulturowym i środowisku naturalnym południowo-wschodniej Polski i Karpat;
6) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, muzealnymi, towarzystwami regionalnymi i turystyczno-krajoznawczymi zajmującymi się podobną problematyką w kraju i za granicą; współpraca z organizacjami chroniącymi dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze;
7) występowanie do władz państwowych i regionalnych z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego;
Cool gromadzenie i opracowywanie materiałów oraz dokumentów dotyczących dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego;
9) wspomaganie i popularyzowanie idei ochrony przyrody oraz tworzenia różnych form jej ochrony;
10) ułatwianie dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym i środowisku naturalnym;
11) odtwarzanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
12) ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń;
13) upowszechnianie wiedzy oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony zasobów wodnych, ekologicznych metod ochrony przeciwpowodziowej i zwiększania naturalnej retencji;
14) prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych kulturowo i przyrodniczo; studia i badania oraz monitoring środowiska i dziedzictwa kulturowego;
15) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko kulturowe i naturalne; występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska kulturowego, przyrodniczego i wodnego, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód;
16) składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody i zdrowia ludności.
III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który akceptuje program i statut Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje uchwałę jednogłośnie.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, także nie posiadająca siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą jednogłośnie.
3. Członkiem honorowym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ma wybitny wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów obecnych.
§ 12
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) współdecydować o programie działania Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia;
3) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
5)4) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem pierwszeństwa;
6)5) zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz;
7)6) korzystać z poparcia Stowarzyszenia we wszystkich podejmowanych przez członka działaniach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
Cool7) rekomendować przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia;
9)Cool regularnie otrzymywać informacje o bieżących działaniach Stowarzyszenia, a w szczególności otrzymywać Biuletyn Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
10)9) posiadać legitymację i odznakę.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) uczestniczyć w realizacji celów statutowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia;
2) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia;
3) informować Stowarzyszenie o wynikach swoich prac podejmowanych w zakresie realizacji celów statutowych;
4) regularnie opłacać składki członkowskie;
5) godnie i odpowiedzialnie reprezentować Stowarzyszenie.
§ 13
1. Członek wspierający ma prawo:
1) uczestniczyć, z głosem doradczym, w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia;
2) zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia i jego władz;
3) regularnie otrzymywać informacje o bieżących działaniach Stowarzyszenia, a w szczególności otrzymywać Biuletyn Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:
4)1) uczestniczyć w realizacji celów statutowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia;
5)2) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia.
6) regularnie opłacać składki członkowskie.

3. Członek wspierający będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela.
§ 14
Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka wspierającego określone w § 13 ust. 1 i 2.
§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu nie może być przenoszone ani przekazywane.
§ 16
1. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
2) śmierci;
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić w związku z:
a) działaniemem członka na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnego ze statutem Stowarzyszenia;
b) niewykonywaniemiem obowiązków członkowskich;
c) niepłaceniem składek co najmniej przez 1 rok;
d) notorycznym nieuczestniczeniem w pracy Stowarzyszenia;
e) utratąą praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

2. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
2) śmierci lub utraty osobowości prawnej;
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić w związku z:
a) działaniemem członka na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnym ze statutem Stowarzyszenia;
b) niewykonywaniemem obowiązków członkowskich;
c) niepłaceniem składek członkowskich przez ponad rok;
d)c) rozpoczęciemem procedur upadłościowych lub likwidacyjnych.

3. Członkostwo członka honorowego ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
2) śmierci;
3) pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia. Pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić w związku z:
a) działaniemem na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnym ze statutem Stowarzyszenia;
b) niewykonywaniemem obowiązków członkowskich;
c) utratąą praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu członka z listy członków Stowarzyszenia, natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b), c), d) i e) oraz ust. 2 pkt 3 lit. b) i c) – podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz ust. 2 pkt 3 lit. a) wykluczenie następuje na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 Walne zebranie podejmuje uchwałę o skreśleniu członka z rejestru członków Stowarzyszenia, natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3 podejmuje uchwałę o pozbawieniu godności członka honorowego Stowarzyszenia.

7. Ustanie członkostwa następuje z dniem podjęcia uchwał, o których mowa w ust. 4, 5 i 6.

8. Ustanie członkostwa członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu, z wyłączeniem przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległych składek członkowskich, a składki już wniesione za rok, w którym członkostwo ustało, nie podlegają zwrotowi.
IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
§ 18
5.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
6.2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający i członkowie honorowi – z głosem doradczym. W zebraniu mogą brać udział goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 19
7.1. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
8.2. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem na adres zamieszkania (siedziby), adres e-mail lub numer faksu wskazany do rejestru członków Stowarzyszenia.
§ 20
9.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
10.2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, winny zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
11.3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest wysłać zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku i co najmniej na 30 dni przed proponowanym terminem nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Postanowienia § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
12.4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane, chyba że na Zebraniu obecni są wszyscy członkowie zwyczajni i wyrażą zgodę na rozpatrywanie spraw nie objętych porządkiem obrad.
§ 21
13.1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) zatwierdzanie, przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
2) zatwierdzanie, przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;
4) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia;
5) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej;
6) wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia;
7) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
Cool uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
9) podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego, o skreśleniu członka honorowego z rejestru oraz o pozbawieniu godności członka honorowego;
10) zatwierdzanie regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Sądu Koleżeńskiego;
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
3.2. Uchwały w sprawie wyboru do władz Stowarzyszenia oraz w sprawach członkowskich podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§ 22
Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 23
Szczegółowe zasady prowadzenia obrad przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa uchwalony przez niego regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§24
14.1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia.
15.2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz z 3 do 4 osób, w tym z Sekretarza i Skarbnika.
16.3. Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
17.4. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
§ 25
Przewodniczący Stowarzyszenia przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje pracami Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 26
1. Kadencja członków Zarządu kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok ich urzędowania.
2. W przypadku nie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za poprzedni rok kalendarzowy w okresie trwania kadencji, zwyczajne Walne Zebranie Członków może odwołać w tajnym głosowaniu tych członków Zarządu, a w ich miejsce wybrać na okres do końca bieżącej kadencji, nowe osoby.
3. W przypadku zaprzestania wykonywania funkcji, ustąpienia lub śmierci Przewodniczącego Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia celem wyboru nowego Przewodniczącego.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Zarządu uzupełniany jest w drodze kooptacji przez Zarząd, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Przewodniczącego Stowarzyszenia co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu członkowie Zarządu oraz osoby uprawnione do uczestnictwa z głosem doradczym winni otrzymać wraz z planowanym porządkiem obrad co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Postanowienia § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 28
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) decydowanie o programie działalności Stowarzyszenia;
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
3) ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
4) zarządzenia majątkiem Stowarzyszenia;
5) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia;
6) określanie wysokości składek członkowskich;
7) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w innych organizacjach krajowych lub zagranicznych;
Cool zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
§ 29
1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W sytuacjach nadzwyczajnych dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie telefonicznym lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem zatwierdzenia ich na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub po uprzednim uzyskaniu delegacji do takiego trybu ich podjęcia na poprzednim zebraniu Zarządu.
§ 30
Szczegółowy zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia.
18.2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
19.3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Komisji.
§ 32
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na którym podjęto uchwały w sprawie absolutorium za ostatni rok ich urzędowania.
§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu Stowarzyszenia;
2) żądanie od Zarządu Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
3) żądanie od członków Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
4) żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
5) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności;
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.

§ 34
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
§ 35
Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 36
1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o naruszenie przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia oraz rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
20.2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
21.3. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Sądu.

§ 37
Sąd orzeka w składzie trzyosobowym.

§ 38
1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy na podstawie skargi złożonej przez:

1) Zarząd
2) Komisję Rewizyjną
3) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

2. Przedmiotem skargi nie może być działalność Zarządu w zakresie podlegającym kontroli Komisji Rewizyjnej i ocenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


§ 39

Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia po zapoznaniu się ze sprawą i wysłuchaniu stron. Orzeczenia formułowane są na piśmie i przedstawiane stronom oraz Zarządowi.

§ 40

1. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia statutowych zasad działalności Stowarzyszenia, a w szczególności obowiązków członkowskich, a także stwierdzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński może zastosować następujące sankcje:

1) naganę,
2) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Sąd może zarządzić opublikowanie orzeczenia w Biuletynie Stowarzyszenia. Orzeczenie o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem podlega publikacji w Biuletynie Stowarzyszenia.

§ 41

Od orzeczenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wykluczonemu przysługuje odwołanie do najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego orzeczenie jest ostateczne.

§ 42

Szczegółowe zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 43
22.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
23.2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 44
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości, ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub będących w jego użytkowaniu;
3) dotacje lub subwencje;
4) darowizny, zapisy lub spadki;
5) dochody ze zbiórek publicznych;
6) wpływy z działalności statutowej.
7)
§ 45
Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych, upoważnieni są Przewodniczący Stowarzyszenia i Skarbnik działający łącznie albo jedna z tych osób działająca łącznie z dwoma członkami Zarządu.
§ 46
Majątek Stowarzyszenia objęty jest następującymi zakazami:
1) zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactw w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 47
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów obecnych.
2. Uchwały w sprawie zmian statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być podjęte, o ile sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad przesłanym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje jednocześnie uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

Statut uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia dnia 9 XII 2006 roku w Nowicy.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Stowarzyszenie MAGURYCZ Strona Główna -> Sprawy organizacyjne, obozy, terminy, relacje... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin